บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด
( ทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมเลขที่ น.101-1/2550-นอน.)

เป็นบริษัทฯ ชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งจากภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินงาน และมีกระบวนการทำงานทั้งการนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงหรือการนำมาเผากำจัดโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบการกำจัดได้ทุกเวลา
  • มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  • ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย (ประเภท 88, 101, 105, 106)
  • มีการจัดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 , ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว , ประกาศนียบัตรมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
  • สะดวกสำหรับลูกค้าในการส่งของเสียเข้ากำจัด
  • มีระบบการจัดการที่ครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรม
  • ตอบสนองนโยบายพลังงานทดแทนของภาครัฐ และนโยบายลดขยะฝังกลบเป็นศูนย์